Regulamin Webinaru  

Jak zwiększyć efektywność i zredukować koszty transportu? 

Nowoczesne narzędzia AI dla logistyki. 

31.07.2024r. 

(„Regulamin”) 

§1. Postanowienia ogólne. 

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników „Jak zwiększyć efektywność i zredukować koszty transportu? Nowoczesne narzędzia AI dla logistyki” (dalej „Webinar”), która odbędzie się w lipcu 2024 r., online pod adresem przesłanym Uczestnikom w dniu Webinaru.  
 2. Organizatorami Webinaru są: Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 179 (lok. poziom +5, 02-222 Warszawa), kapitał zakładowy 1 139 010,00 złotych (wpłacony w całości), KRS 0000282983,  NIP 118 12 42 640  oraz Goodloading Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Racławicka 2-4, KRS 0000816430, NIP 8961591325  
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Webinarze i obowiązują wszystkich Uczestników. 
 4. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom na stronie www.inplo.pl w sposób umożliwiający jego pobranie.  
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do zmienionych przepisów prawa, w szczególności w celu dostosowania do obowiązujących trakcie Webinaru ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanów wyjątkowych lub stanu pandemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w ciągu 7 dni od chwili jego publikacji na stronie wskazanej w ust. 4 powyżej. W odniesieniu do Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin przed dokonaniem zmiany, zmiana wejdzie w życie w ciągu 7 dni od poinformowania ich o zmianie Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej i braku wyrażenia sprzeciwu wobec tej zmiany w ww. terminie.   
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu oraz sposobu przeprowadzenia Webinaru w każdym przypadku, gdy jej przeprowadzenie w pierwotnie zakładanym terminie oraz zakładanej formule, nie będzie możliwie albo będzie nadmiernie utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatorów, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Wskazane powyżej zmiany zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie wskazanej w ust. 4 powyżej.   
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Webinaru, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. W razie wprowadzenia zmian, Organizatorzy poinformują o tym niezwłocznie na stronie wskazanej w ust. 4 powyżej. Zmiana programu Webinaru nie stanowi zmiany Regulaminu.   
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym za odwołanie lub skrócenie Webinaru z powodu zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatorów, które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, przerwy w dostawach energii eklektycznej z przyczyn, za które Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 
 9. Uczestnikiem Webinaru może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie później niż do dnia 10.07.24r. zgłosiła chęć udziału w Webinarze w sposób, o którym mowa w § 2 i zaakceptowała zasady uczestnictwa w Webinaru, o których mowa w Regulaminie (zwana dalej „Uczestnikiem”). Webinar nie jest przeznaczony dla konsumentów tj. konsumentów w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

§2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Webinarze jest przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej www.inplo.pl. Osoba chcąca uczestniczyć w Webinarze będzie zobowiązana wskazać następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko, adres email, nr telefonu, nazwa firmy.  
 2. Przesłanie Formularza Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zawarciem umowy pomiędzy Organizatorami a Uczestnikiem. 
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji uczestnictwa w Webinarze.  
 4. Uczestnik wypełniając Formularz Zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację postanowień Regulaminu, która jest równoznaczna z udzieleniem przez Uczestnika zezwoleń,   i upoważnień, o których mowa w Regulaminie. Rejestracja uczestnictwa w Webinarze zostaje dokonana w momencie uzupełnienia danych Uczestnika w treści Formularza Zgłoszenia oraz przesłania go przez Uczestnika wraz ze zgodami wymaganymi w Formularzu Zgłoszenia, za pomocą systemu rejestracyjnego znajdującego się na stronie wskazanej w §1 ust. 4.  
 5. Uczestnik nabywa prawo do udziału w Webinarze z chwilą otrzymania potwierdzenia rejestracji.   

§3. Warunki uczestnictwa  

 1. Udział w Webinarze jest bezpłatny. 
 2. Udział w Webinarze odbywa się poprzez uczestnictwo online. 
 3. Do uczestnictwa w Webinarze niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Webinar odbędzie się za pośrednictwem programu Microsoft Teams, z którego Uczestnik może korzystać za pomocą linku poprzez przeglądarkę internetową.

§4. Zgoda na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku 

 1. Webinar zostanie nagrany dla celów informacyjnych, dokumentacyjnych, reklamy oraz promocji Organizatorów i Webinaru.  
 2. Uczestnicy Webinaru na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas Webinaru oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatorów. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Wskazana powyżej zgoda uprawnia Organizatorów do utrwalenia wizerunku Uczestnika oraz wykorzystania tego utrwalenia, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego w wyżej wskazany sposób bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w tym w szczególności na stronie internetowej Organizatorów, w mediach społecznościowych oraz innych materiałach promocyjnych.  
 3. Uczestnik jest świadomy, że nagranie z Webinaru może zostać udostępnione w Internecie i będzie dostępne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych dla osób, które otrzymają link do nagrania od Organizatorów.  
 4. W związku z wykorzystaniem wizerunku Uczestnik nie będzie wykonywać prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci materiałów filmowych, w której został on wykorzystany oraz prawa każdorazowego wskazywania go jako osoby uwidocznionej w materiałach relacjonujących przebieg Webinaru a w szczególności wskazywania jego imienia i nazwiska.  
 5. Udział w Webinarze jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi uczestnika w związku z Webinarem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie, pokazywanie, udostępnianie tego wizerunku i głosu poprzez stronę internetową, telewizję, informacje prasowe i media społecznościowe na potrzeby przedstawienia Webinaru lub działalności Organizatorów. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatorów z tego tytułu. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji bez obowiązku uzyskiwania odrębnej zgody, akceptacji. 
 6. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Webinaru bez uprzedniej zgody Organizatorów.  

§5. Prawa autorskie 

 1. Webinar, program Webinaru oraz wszelkie inne utwory i metody prezentowane podczas Webinaru, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnik poprzez udział w Webinarze nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi. 
 2. Kopiowanie materiałów używanych podczas Webinaru i/lub nagrywanie Webinaru, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest niedozwolone oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§6. Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Organizator informuje, że:   

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Uczestnika jest Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., adres: Aleje Jerozolimskie 179 (lok. Poziom +5), 02-222 Warszawa oraz Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Śniadeckich 17. (KDCP). Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy przez adres mail: iod@pentacomp.pl lub na adres korespondencyjny  wskazany powyżej.  
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:   
 3. realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w Webinarze, a także w celu rejestracji uczestnictwa w Webinarze, przyjęcia zgłoszeń Uczestników tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. na postawie umowy  zawartej poprzez akceptację Regulaminu; 
 4. w odniesieniu do danej osobowej w postaci wizerunku przetwarzanej w realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora – tj.  w celach promocyjnych, informacyjnych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
 5. marketingu bezpośredniego (kontakt telefoniczny, mailingowy) przez Organizatorów.  
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy uczestnictwa w Webinarze. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne.  
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest podmiot KDCP zapewniający wsparcie organizacyjne w organizacji Webinaru .   
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.  
 10. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres organizacji Webinaru oraz do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia Webinaru  a także do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy, o której mowa w pkt 2 lit. a), a w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. b) powyżej – do czasu wniesienia sprzeciwu.  
 11. Pani/Pana dane osobowe podane w Formularzu Zgłoszenia mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku wyrażenia zgody na takie udostępnienie.   
 12. Pani/Pana dana osobowa w postaci wizerunku, głosu może zostać utrwalona i przetwarzana będzie na stronie internetowej Organizatorów oraz w serwisach i profilach społecznościowych Organizatorów, materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatorów, w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele informacyjne, dokumentacyjne, reklamy i promocji Organizatorów, oraz samego Webinaru a także archiwizacji.   
 13. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.   
 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.   
 15. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

§7. Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na Stronie internetowej www.pentacomp.pl 
 2. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 kc wyłącza się odpowiedzialność Organizatorów za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Webinaru, w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności jego użytkowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 4. Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji związaną z realizacją Webinaru przez Organizatorów. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres kontakt@inplo.pl. Uczestnik składający reklamację zobowiązany jest podać swoje dane, w tym dane kontaktowe oraz opis przyczyny będącego podstawą reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane. Organizatorzy rozpatrują reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.07.2024r

.

?>